charger people app

Användarvillkor

OurGreenCar Sweden AB, org.nr. 559020-2684, (fortsättningsvis ”OurGreenCar” bedriver miljövänliga mobilitetslösningar genom fordonspooler för slutna grupper. Genom den tjänst som OurGreenCar erbjuder kan du som användare av tjänsten hyra olika typer av fortskaffningsmedel (t.ex. bil, cykel och moped) (fortsättningsvis ”Fordon”) under en begränsad tidsperiod.

Dessa användarvillkor (fortsättningsvis ”Villkoren”) reglerar förhållandet mellan (i) OurGreenCar och (ii) dig som enskild användare (fortsättningsvis ”Användare” eller ”Användaren”) av de tjänster som OurGreenCar erbjuder (fortsättningsvis ”Tjänsten”).

Vad gäller vid användande av Tjänsten?

Du som Användare kan få tillgång till Tjänsten antingen genom (i) att du som enskild användare (privatperson, student etc.) genom en ansökan (fortsättningsvis ”Ansökan”) ansöker om tillgång till Tjänsten (fortsättningsvis ”Enskild Användare”) eller (ii) att du får tillgång till Tjänsten genom att din arbetsgivare, kommun, bostadsrättsförening etc. ingår ett avtal (”fortsättningsvis ”Avtal” eller ”Avtalet”) med OurGreenCar (fortsättningsvis ”Gruppanvändare"). Både Enskild Användare och Gruppanvändare räknas som Användare.

En Gruppanvändare kan använda Tjänsten både i sin yrkesutövning och såsom privatperson.

Du som Användare kan i vissa fall bereda annan familjemedlem (make, maka, sambo, barn eller dylik) tillgång till Tjänsten. I så fall behöver en Tilläggsansökan upprättas enligt de direktiv som OurGreenCar från tid till annan föreskriver. En förutsättning för att en Tilläggsansökan ska kunna göras är att den person som Tilläggsansökan avser (”Tilläggsanvändare”) är mantalsskriven på samma adress som dig som Användaren och att du som Användare och Tilläggsanvändaren lever under familjeliknande förhållande. För att OurGreenCar ska kunna godkänna en Tilläggsansökan behöver du som Användare bekräfta att föreskrivna familjeband mellan dig som Användare och Tilläggsanvändaren existerar.

Du som Användare ansvarar personligen för att en Tilläggsanvändare som är kopplad till dig, är införstådd med och efterlever Villkoren and andra instruktioner, föreskrifter och policys. Vad som gäller för dig som Användaren gäller i tillämpliga fall också för Tilläggsanvändare.

Villkoren (tillsammans med andra eventuella dokument som Villkoren hänvisar till) och (i förekommande fall) Ansökan, Tilläggsansökan och Avtalet gäller och är bindande för dig som Användare. Du som Användare måste läsa och godkänna Villkoren samt andra instruktioner, föreskrifter och policys innan du använder Tjänsten. Genom att på något vis använda Tjänsten bekräftar du som Användare också att du accepterar Villkoren. Om du som Användare inte accepterar Villkoren får du inte använda Tjänsten.

Såsom bokningsperiod (fortsättningsvis ”Bokningsperioden”) räknas den tid som Fordonet är bokat av dig som Användare i OurGreenCars bokningssystem.

Såsom hyresperiod (fortsättningsvis ”Hyresperioden”) räknas tiden (i) från att du som Användare startat din bokning (Aktiv bokning) genom att öppna Fordonet med ditt magnetkort/tagg, SMS, App eller via OurGreenCars kundsupport samt knappat in din personliga kod (ii) intill dess att du återlämnar Fordonet på anvisat sätt på fordonspoolområdet eller på av OurGreenCar anvisad plats. Under Hyresperioden är bokningen ”aktiv” i OurGreenCars bokningssystem och du som Användare ansvarar för Fordonet i enlighet med Villkoren och andra instruktioner, föreskrifter och policys meddelade av OurGreenCar.

Kortaste bokningsperioden är 60 minuter. Bokningsperioden kan därefter förlängas med ytterligare perioder om vardera 30 minuter.

Vilka krav ställer OurGreenCar på Användaren?

Du som Användare bekräftar att du:

-innehar giltigt körkort eller, i förekommande fall, annat nödvändigt tillstånd som krävs för att lagenligt få framföra det aktuella Fordonet. Detta kontrolleras av OurGreenCar mot körkortsregistret innan du bereds tillgång till Tjänsten. Om ditt körkort eller tillstånd dras in eller giltigheten på annat sätt påverkas, förbinder du dig som Användare att omedelbart meddela OurGreenCar detta;

-alltid tar med körkort och, i förekommande fall, annat nödvändigt tillstånd vid nyttjande av aktuellt Fordon i sådana fall där körkort eller tillstånd enligt lag eller annan föreskrift krävs;
är införstådd med och efterlever de särskilda bestämmelser som är tillämpliga för körkort utfärdade utanför EU/ESS. För mer information var god se Transportstyrelsens hemsida;

-är folkbokförd i Sverige och innehar svenskt personnummer;

-har förmåga och vilja att betala för ditt nyttjande av Tjänsten enligt de avgifter, taxor och tariffer som vid var tid är gällande. Du bekräftar att OurGreenCar har rätt att kontrollera din betalningsförmåga genom att begära ut sedvanlig kreditupplysning; och

-kan identifiera dig med Bank-ID i de fall detta efterfrågas av OurGreenCar.

Vilka åtaganden har OurGreenCar?

OurGreenCar tillhandahåller Tjänsten och Fordonen till dig som Användare i ”befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet”. Samtliga Fordon, all tillhörande utrustning och tekniska system som omfattas av eller krävs för att du som Användare ska kunna nyttja Tjänsten är OurGreenCars egendom.

OurGreenCar ambition är att du som Användare alltid ska få tillgång till det Fordon som du har bokat. Dock utfärdas inga garantier härom. OurGreenCar äger att utan särskilt meddelande rätt tillfälligt ersätta ett Fordon med ett annat Fordon (även av annan modell) vid t.ex. service eller reparation.

I händelse av att ett Fordon inte befinner sig på aktuellt fordonspoolområde, inte är i brukbart skick eller av annan anledning (enligt OurGreenCars bedömning) inte är disponibelt för dig som Användare, försöker OurGreenCar frambringa en ersättningsbil från (i) samma fordonspoolområde (i första hand) eller (ii) annat fordonspoolområde som disponeras av OurGreenCar (i andra hand).

Om (i) aktuellt Fordon drabbas av driftstopp, fel eller annat nyttjandehinder under påbörjad Hyresperiod och (ii) driftstoppet, felet eller nyttjandehindret (direkt eller indirekt) orsakats av dig som Användare, är OurGreenCars ambition att avhjälpa felet. Om sådant avhjälpande enligt OurGreenCars uppfattning inte är skäligt eller rimligt, har OurGreenCar möjlighet att omedelbart avsluta Hyresperioden i förtid (utan särskild ersättning till dig som Användare).

Om (i) aktuellt Fordon drabbas av driftstopp, fel eller annat nyttjandehinder under påbörjad Hyresperiod och (ii) driftstoppet, felet eller nyttjandehindret (direkt eller indirekt) orsakats av OurGreenCar, är OurGreenCars ambition att i första hand avhjälpa felet, i andra hand erbjuda annan lämplig ersättningsresa eller ersättningsfordon till destinationen och i tredje hand erbjuda transport tillbaka till fordonspoolområdet

Om (i) aktuellt Fordon drabbas av driftstopp, fel eller annat nyttjandehinder under påbörjad Hyresperiod och (ii) driftstoppet, felet eller nyttjandehindret (direkt eller indirekt) orsakats av leverantör utanför OurGreenCars direkta kontroll, är OurGreenCars ambition att erbjuda ersättningsresa eller ersättningsfordon efter bästa förmåga. Vem som ska bära kostnaden för sådan ersättningsresa eller ersättningsfordon bedöms av OurGreenCar i efterhand.

I de fall det kan bli aktuellt för OurGreenCar att bekosta ersättningsresa, ersättningsfordon etc. ska sådana kostnader alltid i förväg godkännas av OurGreenCars kundsupport.

Vilka åtaganden har Användaren?

Du som Användare är införstådd med att du är fullt ut ansvarig för Fordonet under hela Hyresperioden. Du som Användare är också ansvarig för en Tilläggsanvändare som är kopplad till dig.

Du som Användare åtar dig att:

-visa Fordonet samma omsorg och aktsamhet som en normal skötsam ägare skulle visa Fordonet samt under Hyresperioden hålla Fordonet i funktionsdugligt och lagenligt skick;

-fylla på kylvatten, lufttryck i däcken, spolarvätska m.m. om detta är motiverat/nödvändigt mot bakgrund av (i) de anvisningar som framgår av Fordonets instruktionsbok eller andra instruktioner, föreskrifter eller policys meddelande av OurGreenCar, (ii) indikationer på Fordonets instrumentpanel, (iii) att Fordonet ska kunna bibehålla en hög trafiksäkerhet och (iv) för att undvika skada eller onödigt slitage på Fordonet;

-inte använda Fordonet för andra ändamål än vad Fordonet är avsett för. Vidare får Fordonet inte (i) användas för att bogsera, skjuta eller förflytta annat fordon, (ii) nyttjas för fartprover, tävlingskörning, eller liknande (iii) framföras utanför därför avsedd vägbana (t.ex. i terräng eller på isbelagda sjöar och vattendrag) och/eller (iv) framföras eller användas på ett vårdslöst, omdömeslöst eller otillåtet sätt (t.ex. i strid mot gällande trafikbestämmelser eller i påverkat tillstånd);

-inte låna ut, överlåta eller hyra ut Fordonet till någon annan person eller företag samt att inte använda Fordonet i yrkesmässig trafik (t.ex. för taxiändamål eller för transport av gods eller personer mot ersättning);
endast inneha en Bokningsperiod åt gången. Om du som Användare har behov av fler Bokningsperioder, måste detta i varje enskilt fall godkännas av OurGreenCars kundsupport;

-inte framföra Fordonet utanför den Europeiska Unionen (EU) utan särskilt skriftligt godkännande av OurGreenCar;

-om Fordonet är drivs på el eller är en ”Plug-in-hybrid”, kontrollera att nödvändig laddkabel finns i Fordonet under användning samt att tillämplig laddningsanordning ansluts på korrekt sätt och att laddning påbörjas när Fordonet återlämnas;

-om Hyresperioden överstiger 30 kalenderdagar, se till att eventuella serviceinspektioner görs på en av OurGreenCar anvisad auktoriserad märkesverkstad samt att relevant anteckning görs i Fordonets servicebok. Om inte detta krav efterlevs har OurGreenCar rätt att omedelbart avbryta Hyresperioden och debitera dig som Användare alla kostnader som uppstår med anledning härav. Eventuell kostnad för serviceinspektionen ersätts av OurGreenCar mot uppvisande av originalkvitto;

-säkerställa att all information som uppges vid Ansökan, Tilläggsansökan eller i annan kommunikation med OurGreenCar är aktuell, relevant och korrekt;

-utan dröjsmål tillhandahålla OurGreenCar sådan information och sådana upplysningar som OurGreenCar efterfrågar; och

-genast meddela OurGreenCar om du misstänker att någon annan person olovligen fått tillgång till Tjänsten, ditt magnetkort/tagg, din personliga kod eller annan personlig identifikationsuppgift/utrustning.

Du som Användare har rätt att låta annan person med giltigt körkort använda Fordonet under din egen bokning under förutsättning att du som Användare själv är närvarande i eller på Fordonet. Vidare har du som Användare rätt att låta Tilläggsanvändare använda Fordonet utan att du som Användare själv är närvarande i eller på Fordonet. Vid sådant tillfälle ska namn och personnummer på föraren anges i fältet ”Ändamål” vid bokning av Fordonet.

Vid nyttjande av Fordonet i Sverige gäller OurGreenCars ordinarie serviceerbjudande med t.ex. ”vägassistans” och ersättningsfordon (där sådant är aktuellt enligt Villkoren). Om Fordonet nyttjas utanför Sverige gäller inte automatiskt OurGreenCars ordinarie serviceerbjudande. Om du som Användare upplever hinder i ditt nyttjande av Fordonet utomlands, uppmanas du att ta kontakt med OurGreenCars kundsupport för att hitta lämplig lösning.

Om Fordonet framförs av icke godkänd användare och/eller utan godkännande förs utanför Skandinavien (inklusive Finland), garanterar inte OurGreenCar att ordinarie försäkringsvillkor är tillämpbara. Kontakta OurGreenCars kundsupport för mer information om detta.

Vid nyttjande av Fordonet utanför Sverige, finns risk att eventuella tankkort som medföljer Fordonet inte kan användas. I sådana fall behöver du som Användare själv betala drivmedel och annan utrustning kopplat till Fordonet. Om kostnaderna härför är ersättningsbara av OurGreenCar enligt vid var tid gällande föreskrifter och policys, krediteras utläggen på kommande faktura förutsatt att originalkvitto skickas till OurGreenCar senast 10 kalenderdagar efter att Hyresperioden löpt ut.

OurGreenCar förbehåller sig rätten att under Hyresperioden besiktiga Fordonet. Du som Användare är skyldig att medverka till detta och bistå OurGreenCar i den omfattning som är nödvändig eller önskvärd för att OurGreenCar ska kunna tillvarata sin rätt i detta hänseende.

Vad kostar det att använda Tjänsten och vad gäller för avbokning?

Om du använder Fordonet i egenskap av Gruppanvändare, gäller den taxa och de avgifter som framgår av Avtalet.

Om du använder Fordonet i egenskap av Enskild Användare, gäller vid var tidpunkt tillämplig prislista. Kostnaden kan bestå av fast månadsavgift, bokningsavgift samt ett rörligt tim- och kilometerpris. Aktuell prislista finns tillgänglig i OurGreenCars bokningssystem.

I händelse av att du inte följer Villkoren, Avtalet eller andra instruktioner, föreskrifter och policys äger OurGreenCar rätt att debitera dig tilläggsavgifter, administrationsavgifter eller ta betalt för de merkostnader som uppstår för OurGreenCar till följd härav. För mer information, se OurGreenCars bokningssystem.

Du som Användare kan via OurGreenCars bokningssystem i vissa fall beställa tilläggstjänster som t.ex. självriskreducering.

Om Bokningsperioden är kortare än 48 timmar har du som Användare rätt att kostnadsfritt avboka Fordonet fram till 5 minuter innan Bokningsperioden startar.

Om Bokningsperioden är längre än 48 timmar har du som Användare rätt att kostnadsfritt avboka Fordonet om du gör detta minst det antal timmar innan Bokningsperioden startar som Bokningsperioden är lång. Om Bokningsperioden är 72 timmar måste således avbokning ske senast 72 timmar innan Bokningsperiodens start, för att avbokningen ska vara kostnadsfri. Om Bokningsperioden är längre än 48 timmar men avbokning sker för sent (dock innan Bokningsperioden startar), äger OurGreenCar rätt att ta ut en avgift per timme motsvarande Bokningsperiodens längd.

Om Fordonet inte (i) avbokas enligt ovan eller (ii) om Hyresperioden avslutas innan Bokningsperioden är slut, äger OurGreenCar rätt att debitera dig för hela Bokningsperioden.

Om Hyresperioden avslutas efter Bokningsperiodens slut och Bokningsperioden inte förlängts på korrekt sätt dessförinnan (dvs. att Fordonet återlämnas för sent) kommer du som Användare att debiteras en tilläggsavgift.

Du som Användare kan boka, avboka och förlänga Bokningsperioden via OurGreenCars bokningssystem eller kundsupport. Om du använder kundsupport, äger OurGreenCar rätt att debitera en servicekostnad.

De kilometerpriser som framgår av aktuellt Avtal eller i OurGreenCars bokningssystem inkluderar kostnad för drivmedel. Observera dock att eventuell el-laddning på betal- laddstation inte ersätts.

Vad gäller för betalning?

OurGreenCar fakturerar dig som Användare på det sätt som har överenskommits, antingen i Avtalet, i Villkoren eller på annat sätt. Detta kan vara genom faktura till din postadress eller e- postadress, via autogiro, via E-faktura eller via kortbetalning.

Fakturan innehåller uppgift om Bokningsperioden, eventuell fast månadsavgift, kostnad för Bokningsperioden, kilometerpris, bokningsavgift samt eventuella tilläggstjänster, tilläggsavgifter och adminstrationsavgifter.

Vid fakturering med pappersfaktura, äger OurGreenCar rätt att ta ut en fakturaavgift. OurGreenCar äger vidare rätt att fakturera eventuell månadsavgift i förskott.

Om inget annat särskilt överenskommits, förbinder du som Användare dig att betala utfärdad faktura inom 15 kalenderdagar från fakturadatum om fakturan skickas till din postadress eller din e-postadress, via E-faktura och via autogiro. Om överenskommet betalsätt istället är genom kortbetalning, dras aktuellt belopp från ditt kort efter avslutad Hyresperiod.

Vid försenad betalning, äger OurGeenCar rätt att debitera en påminnelseavgift. Om betalning inte sker efter påminnelse, äger OurGreenCar rätt att använda sig av inkasso för att erhålla full betalning.

Om en Tilläggsanvändare nyttjat Tjänsten, är den Användare som ansvarar för den aktuella Tilläggsanvändaren och Tilläggsanvändaren solidariskt ansvariga för de kostnader som uppkommer till följd av användandet. Fakturan kommer att skickas till Användaren som ansvarar för Tilläggsanvändaren.

OurGreenCar äger rätt att när som helst begära att du som Användare inbetalar en deposition eller förskott på kommande avgifter. Denna typen av krav inträffar om du vid tidigare tillfällen haft försenade inbetalningar och/eller planerar hyra fordonet under en längre tid, exempelvis flera dagar/veckor.

Vilket ansvar har du som Användare gentemot OurGreenCar?

Du som Användare är ansvarig gentemot OurGreenCar för böter, avgifter och andra kostnader som på grund av överträdelse av trafik- och parkeringsbestämmelser kan belasta OurGreenCar i egenskap av Fordonets ägare. Exempel på sådana kostnader kan vara felparkeringsavgifter, broavgifter, trängselskatt, vägtullar och fortkörningsböter.

Om du som Användare inte i rätt tid betalar sådana böter, avgifter eller kostnader orsakade genom ditt nyttjande av Fordonet och OurGreenCar i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala sådana böter, avgifter eller kostnader, äger OurGreenCar rätt att debitera dig som Användare för sådana böter, avgifter eller kostnader tillsammans med en administrationsavgift för varje kostnadspost.

Om du som Användare avser att överklaga sådana böter, avgifter eller kostnader, ska du först betala boten, avgiften eller kostnaden och därefter överklaga direkt till utställaren.

Du som Användare är införstådd med att Fordonets tankkort inte får användas för att betala eventuella böter, avgifter och kostnader (parkeringsavgifter, vägtullar, broavgifter etc.) om detta inte särskilt har godkänts på förhand av OurGreenCar. I händelse av att du som Användare agerar i strid mot denna bestämmelse, äger OurGreenCar rätt att debitera dig för sådana böter, avgifter eller kostnader tillsammans med en administrativ avgift för varje kostnadspost.

Du som Användare är vidare införstådd med att det inom fordonspoolområde enbart är tillåtet att parkera fordon som tillhör OurGreenCar på därför anvisad plats. OurGreenCar äger rätt att debitera en felparkeringsavgift i händelse av att denna bestämmelse inte efterlevs.

Ansvaret kring ett i Sverige giltig legitimation ligger hos användaren. Även om du blivit godkänd som användare hos OurGreenCar, ligger ansvaret hos dig att säkerställa att du i enlighet med svenska lagar och regler får bruka OurGreenCars fordon.

Vilket ansvar har jag som Användare för skador, skötsel och förlorad utrustning?

Du som Användare är ansvarig för skador som uppkommer och utrustning som förloras under Hyresperioden, såvida inte skadan eller förlusten uppkommit utan ditt vållande. Det är du som Användare som har bevisbördan för detta.

Du som Användare är skyldig att (i) innan Hyresperioden påbörjas och Fordonet flyttas från aktuell parkeringsplats och (ii) efter Hyresperioden avslutas och Fordonet återlämnas, genomföra en skadekontroll på Fordonet. Eventuella skador på Fordonet ska därefter stämmas av mot de noteringar som finns i Fordonets skadelogg. Om du upptäcker skador på Fordonet som inte är noterade i skadeloggen, ska dessa omgående rapporteras till OurGreenCars kundsupport via skadeformuläret i appen.

Om sådana skador inte inrapporteras till OurGreenCars kundsupport, kommer OurGreenCar förutsätta att aktuell skada har uppkommit under Bokningsperioden och att du som Användare därför är ansvarig, såvida skadan inte uppkommit utan ditt vållande.

Exempel på acceptabla och icke-acceptabla skador finns längst bak i Villkoren.

Om du inte upprättar och till OurGreenCar skickar en skadeanmälningsblankett regleras skadan på för OurGreenCar tillgängliga uppgifter.

I händelse av en skada som täcks av Fordonets försäkring (plåt- eller lackskada, punktering, stenskott, etc.) är du som Användare ansvarig för att ersätta OurGreenCar för eventuell självrisk och de kostnader som inte täcks av Fordonets försäkring. Detta gäller inte om skadan uppkommit utan ditt vållande. Det är du som Användare som har bevisbördan för detta. Du som Användare är inte ansvarig för skada om orsaken till skadan beror på brister i Fordonet.

Självrisk i detta hänseende inkluderar t.ex. reparationskostnader, transport till och från verkstad, bärgning och i vissa fall stillestånd under den tid som Fordonet är på verkstad. Vid feltankning tillkommer bränslekostnad enligt vid var tid gällande prislista.

Vid kollision med vissa djur såsom älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår är du som Användare skyldig att omedelbart göra en polisanmälan.

Du som Användare är vidare skyldig att följa indikationer på Fordonets varningssystem och om möjligt åtgärda indikerat problem alternativt att omgående rapportera indikationen till OurGreenCars kundsupport.

I händelse av stöld av eller inbrott i Fordonet ska du som Användare omedelbart kontakta OurGreenCars kundsupport och göra en stöldanmälan och/eller fylla i en skadeanmälningsblankett.

Om skada uppstår på annat fordon eller annan egendom och försäkringsbolaget anser att du om Användare varit vållande eller medvållande till sådan skada, debiteras du som Användare även trafiksjälvrisk för sådana skador förutom eventuell vagnskadesjälvrisk.

Om du som Användare är vållande till skada som gör Fordonet obrukbart, anses Hyresperioden avslutad i samma stund som skadan uppstår. Vid sådana händelser, är OurGreenCar inte skyldigt att framskaffa ersättningsfordon, transportera hem dig eller bistå dig med vidare transport.

Om fordonsleverantören till OurGreenCar tillhandahåller tjänsten ”Vägassistans” ansvarar OurGreenCar för kostnader som uppstår i samband med nyttjande av tjänsten ”Vägassistans” om kostnaden är kopplad till fel som OurGreenCar är ansvarigt för (elektriska fel, motorhaveri etc.). OurGreenCar ansvarar inte för fel som är kopplat till ditt handhavande av Fordonet (slut på bränsle, feltankning, dikeskörning, punktering etc.). Oberoende av om felet är hänförligt till dig som Användare, kan du välja att utnyttja tjänsten ”Vägassistans” på egen bekostnad. I händelse av att driftstoppet beror på att elen är slut ingår vägassistans för detta utan vidare kostnad för användaren. Som ett förtydligande så ingår ”Vägassistans” enligt ovan i dagsläget på bilmodellerna Renault Zoe och Nissan Leaf.

Du som Användare är skyldig att ersätta och hålla OurGreenCar skadeslös för krav från tredje part som kan kopplas till (i) skada, förlust, personskada eller dödsfall som orsakats av eller har samband med Fordonet eller dess nyttjande och (ii) som är en följd av oaktsamhet på din sida, och (iii) som inte direkt är ett resultat av grov oaktsamhet eller fel från OurGreenCars sida.

Om egendom som tillhör OurGreenCar tappas bort, är du som Användare skyldig att ersätta OurGreenCar för samtliga kostnader kopplat till förlusten av egendomen, såvida inte egendomen förlorats utan ditt vållande. Det är du som Användare som har bevisbördan för detta.

OurGreenCar förbehåller sig rätten att ta ut avgifter i händelse av att du som Användare inte sköter eller hanterar Fordonet på föreskrivet sätt. Vänligen se längst bak i Villkoren för mer information.

Du som Användare är medveten om att det i alla Fordon finns en kilometermätare. Om kilometermätaren eller dess inställning skadas, ändras eller påverkas under Hyresperioden äger OurGreenCar rätt att uppskatta körsträckan för att kunna fastställa kostnaden för Hyresperioden. Detta gäller inte om du som Användare kan styrka att Fordonet framfört en kortare sträckan än den av OurGreenCar uppskattade körsträckan. Precis som andra skador, är du som Användare ansvarig för att ersätta skador på Fordonets kilometermätare, såvida inte skadan uppkommit utan ditt vållande. Det är du som Användare som har bevisbördan för detta.

Vad gäller för GPS-positionering?

Du som Användare är medveten om att Fordonets position kan spåras genom den GPS som finns installerad i varje Fordon. Du som Användare godkänner genom att acceptera Villkoren att OurGeenCar har rätt att spåra Fordonet genom GPS. Information som OurGreenCar får genom att spåra Fordonet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). OurGreenCar äger vidare rätt att vid behov dela sådan information vidare till Polismyndighet.

Vad gäller för återlämning av Fordon och förlängning av Bokningsperiod?

Du som Användare åtar dig att:

-återlämna Fordonet senast innan Bokningsperioden löper ut, såvida inte Bokningsperioden dessförinnan förlängts;

-återlämna Fordonet på samma plats som Fordonet avhämtades ifrån eller på annan plats som på förhand godkänts av OurGreenCars kundsupport;

-tillse att Fordonet städas ur från skräp och annan smuts invändigt. Fordonet ska vid återlämnande vara i samma skick som när det hämtades, bortsett från normal utvändig nedsmutsning;

-ansluta laddsladden när Fordonet återlämnas och om så är fallet bekräfta att laddningen har startat. Om laddningen inte fungerar, ska du som Användare omgående kontakta OurGreenCars kundsupport.

-tillse att Fordonet går i lås vid återlämning. Om Fordonet inte låser sig, ska du som Användare omgående kontakta OurGreenCars kundsupport.

Om Fordonet inte återlämnas på rätt sätt senast vid Bokningsperiodens utgång, äger OurGreenCar rätt att debitera dig som Användare för eventuella taxor, merkostnader och avgifter som följer härför. Aktuella taxor, avgifter och kostnader hittar du i OurGreenCars bokningssystem.

Om du om Användare önskar förlänga Bokningsperioden kan du göra detta via dator, app, telefon eller OurGreenCars kundsupport. En förutsättning för att Bokningsperioden ska kunna förlängas är att det aktuella Fordonet är tillgängligt för förlängning. OurGreenCar äger rätt att debitera dig som Användare med normal tim-och kilometertaxa för den förlängda Bokningsperioden.

Vad gäller för tankning och tankkort?

Du som Användare åtar dig att tillse att Fordonet tankas med rätt typ av bränsle. Den bränsletyp som gäller för det aktuella Fordonet finns angivet i OurGreenCars bokningssystem, på dekal i Fordonet, på Fordonets tanklock eller på instrumentpanel.

Du som Användare åtar dig vidare att tanka på stationskedja som framgår av dekal i Fordonet. Vid tankning på annan station, återbetalas utlägg mot uppvisande av originalkvitto med avdrag för en administrativ avgift.

Om den PIN.kod som är kopplad till Fordonets tankkort inte fungera, kan manuell betalning med aktuellt tankkort göras på aktuell station mot uppvisande av giltig legitimation. Aktuell PIN-kod till Fordonets tankkort framgår bekräftelse-SMS som sänds ut 5 minuter innan Bokningsperiodens start.

Till undvikande av missförstånd, Fordonets tankkort får inte användas för andra ändamål än att betala för drivmedel eller andra produkter direkt kopplade till Fordonet (t.ex. spolarvätska, motorolja). Fordonets tankkort får under inga omständigheter användas för att betala avgifter som broavgifter, vägtullar, parkeringsavgifter, färjeavgifter etc.. Om du som Användare är osäker på om tankkortet får användas för ett visst ändamål, kontakta OurGreenCars kundsupport innan användning. Vid överträdelse härav, äger OurGreenCar rätt att debitera dig som Användare en administrationsavgift förutom att kräva ersättning för det felaktigt använda beloppet.

Vad gäller för behandling av personuppgifter?

Du som Användare kommer att dela personuppgifter med OurGreenCar på många olika sätt, t.ex. genom Ansökan, Tilläggsansökan, din kommunikation med OurGreenCar och ditt användande av Tjänsten.

OurGreenCar behandlar sådana personuppgifter i ett datoriserat register i syfte att kunna (i) administrera och fullgöra de förpliktelser som OurGreenCar har mot dig som Användare och (ii) tillvarata de rättigheter som OurGreenCar har enligt Avtal, Ansökan, Tilläggsansökan, Villkoren och andra instruktioner, föreskrifter och policys som du som Användare accepterar genom att nyttja Tjänsten.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning av fordran som OurGreenCar har mot dig som Användare samt fastställande och fullgörande av OurGreenCars avtalsförpliktelser.

De personuppgifter som OurGreenCar behandlar är namn, personnummer, körkortsinnehav, adress, telefonnummer och e-postadress. Vidare registreras information om ditt utnyttjande av Tjänsten såsom nyttjat Fordon, körsträcka, priser, villkor, tilläggstjänster etc.

Dina personuppgifter används uteslutande i OurGreenCars verksamhet och information lämnas inte vidare. För vidare information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta OurGreenCar.

Hur kommunicerar OurGreenCar med dig?

OurGreenCar kommunicerar med dig som Användare genom e-post, SMS, telefon samt via OurGreenCars hemsida, bokningssystem, nyhetsbrev, sociala medier och pushnotiser (smartphone-applikation).

Du godkänner att OurGreenCar äger rätt att skicka ut information rörande medlemskap, undersökningar, PR, systemförändringar, bokningar, bilpoolsinformation etc. till dig som Användare. Du som Användare har rätt att neka OurGreenCar rätten att skicka reklamutskick till dig.

Om du som Användare ändrar namn, adress, telefonnummer eller e-postadress åtar du dig att omgående uppdatera den ändrade informationen på din användarprofil i OurGreenCars bokningssystem.

Finns det begränsningar i OurGreenCars ansvar?

Du som Användare är medveten om att OurGreenCar inte ansvarar för direkta eller indirekta skador eller följdskador (t.ex. inkomstbortfall) som orsakas av fel på Fordonet, att annan nyttjare återlämnat Fordonet för sent, skada på Fordonet eller att Fordonet inte kan nyttjas såsom du som Användare planerat, med mindre än att skadan är en följd av vårdslöshet på OurGreenCars sida.

Om du är osäker på om en kostnad är ersättningsgill, kontakta OurGreenCars kundsupport innan du drar på dig kostnaden.

Kan innehållet i Villkoren förändras?

Du som Användare är införstådd med och accepterar att OurGreenCar äger rätt att när som helst göra ändringar i och tillägg till Villkoren samt andra föreskrifter, instruktioner och policys som du som Användare åtar dig att följa vid användande av Tjänsten.

Vid sådana ändringar och tillägg informeras du som Användare genom att information härom görs tillgänglig på OurGreenCars hemsida (ww.ourgreencar.com) senast 2 veckor innan avsedd ändring träder ikraft. Du som Använder förbinder dig att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar och tillägg som gäller för nyttjande av Tjänsten.

Du godkänner vidare att OurGreenCar äger rätt att ändra priser, tariffer och avgifter som gäller för nyttjande av Tjänsten. Vid sådana ändringar och tillägg informeras du som Användare genom att information härom görs tillgänglig på OurGreenCars hemsida (www.ourgreencar.se) senast 1 månad innan avsedd ändring träder ikraft. Om ändringen gäller den fasta månadsavgiften, ska du informeras du på ovan föreskrivet sätt minst 3 månader innan ändringen träder ikraft.

Du som Använder förbinder dig att kontinuerligt besöka OurGreenCars hemsida och hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar och tillägg som gäller för nyttjande av Tjänsten.

Vad gäller för uppsägning av dig?

Du som Användare kan säga upp Tjänsten via ”Mina Sidor/Min Profil” i OurGreenCars bokningssystem eller via e-post till info@ourgreencar.se. För uppsägning gäller en uppsägningstid om 30 kalenderdagar.

Du som Användare har rätt att använda Tjänsten under uppsägningstiden. Eventuella Bokningsperioder efter utgången av uppsägningstiden, raderas automatiskt ur OurGreenCars bokningssystem.

Om du som Användare har en eller flera Tilläggsanvändare kopplade till dig, och du säger upp Tjänsten, kommer även Tilläggsanvändarens rätt att använda Tjänsten att upphöra.

Om du använder Tjänsten i egenskap av konsument, tillämpar OurGreenCar 14 dagars ångerrätt från den dag då ditt användarkonto registrerades på OurGreenCars bokningssida. Om du har för avsikt att göra ångerrätten gällande, behöver meddela OurGreenCar via e-post till info@ourgreencar.se inom ovan nämnda tid. För att ångerrätten ska kunna praktiseras måste eventuella magnetkort och taggar vara återsända till OurGreenCar. Vid en eller flera genomförda bokningar upphör ångerrätten att gälla.

Vad gäller för uppsägning från OurGreenCar?

Du som Användare är införstådd med att OurGreenCar har rätt att omedelbart avbryta din rätt att använda Tjänsten om:

-du som Användare inte fullgör dina betalningsskyldigheter gentemot OurGreenCar inom skälig tid efter att en påminnelse skickats ut;

-du som Användare utsätter Fordonet för onormal och/eller otillåten körning eller inte behandlar Fordonet på det sätt som framgår av Villkoren och andra instruktioner, föreskrifter och policys;

-du som Användare uppgivit felaktiga uppgifter eller information i Avtalet, Ansöka, Tilläggsansökan eller i kontakt med OurGreenCar;

-du om Användare utan OurGreenCars föregående godkännande fört ut eller försökt föra ut Fordonet ur EU;

-du som Användare upprepande gånger och efter påpekande från OurGreenCar återlämnar Fordonet efter utgången av Bokningsperioden (dvs. återlämnar Fordonet för sent);

-du som Användare bryter mot dessa Villkoren, Avtalet eller andra instruktioner, föreskrifter eller policys meddelade av OurGreenCar; och

-Tilläggsanvändare, för vilken du som Användare är ansvarig, begår någon av ovanstående handlingar.

I händelse av att OurGreenCar avbryter din rätt att använda Tjänsten, upphör även eventuella till dig kopplade Tilläggsanvändares rätt att använda Tjänsten.

I händelse av att OurGreenCar avbryter din rätt att använda Tjänsten förbinder du dig att omedelbart reglera alla utestående skulder som du (och eventuell Tilläggsanvändare för vilken du ansvarar) har till OurGreenCar.

I händelse av att OurGreenCar avbryter din rätt att använda Tjänsten bekräftar du att OurGreenCar har rätt att tillkalla polis, tull eller annan myndighet som kan krävas för att tillvarata OurGreenCars intressen. Sådan myndighet kan besluta om att omhänderta eller kvarhålla Fordonet.

Du som Användare är införstådd med att du är ansvarig för samtliga kostnader som OurGreenCar drabbas av om du som Användaren olovligt fört eller försökt föra Fordonet utanför Sverige eller de länder OurGreenCar skriftligen godkänt.

Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada vilket omöjliggör fortsatt färd eller om Fordonet stjäls, upphör Hyresperioden att gälla efter det att du som Användaren kontaktar OurGreenCars kundsupport och, vid stöld, gjort polisanmälan.

Vad gäller vid tvist?

Tvist med anledning av Avtalet och/eller Villkoren ska slutligen avgöras enligt svensk lag vid svensk allmän domstol.

Aktuella tariffer finns i OurGreenCars app och kan också efterfrågas via mail på info@ourgreencar.se
OurGreenCar Sweden AB Tel: 0733224095 www.ourgreencar.se

Självrisker

SkadetypSjälvrisk belopp (totalt) upp till:Självrisk med självriskreduktion vald
Vagnskada, bil12 000 SEK6 000 SEK
Trafikskada, bil12 000 SEK6 000 SEK
Stöld, bil12 000 SEK6 000 SEK
Stöld, övriga fordon15 000 - 40 000 SEK *-
Stöld med nyckel i bil / försumlighet av nyckel100 000 SEK100 000 SEK (reduktion tillämpas ej vid försumlighet)
Brand, bil12 000 SEK6 000 SEK
Glas, bil5 000 SEK2 500 SEK
Bärgning/Räddning ej omfattad av märkesassistans6 000 SEK6 000 SEK

Självrisker - Tesla eller likvärdig

SkadetypSjälvrisk belopp (totalt) upp till:Självrisk med självriskreduktion vald
Vagnskada, bil15 000 SEK7 500 SEK
Trafikolycka, bil15 000 SEK7 500 SEK
Stöld, bil15 000 SEK7 500 SEK
Stöld, övriga fordon15 000 - 40 000 SEK *-
Stöld med nyckel i bil / försumlighet av nyckel100 000 SEK100 000 SEK (reduktion tillämpas ej vid försumlighet)
Brand, bil15 000 SEK7 500 SEK
Glas, bil6 000 SEK3 000 SEK
Bärgning/Räddning ej omfattad av märkesassistans7 500 SEK4 000 SEK

* Om användaren ej har en hemförsäkring som kan täcka upp för cykelns kostnad är användare skyldig att ersätta cykelns värde till målsägande. Försäkringsbolags inblandning: utan hänsyn till försäkringsbolagets avskrivning.

Straffavgifter / Tilläggsavgifter

Avgifter Pris per tillfälle inkl. moms 
Bokning via telefonsupport40 SEK
Avbokningsavgift per avbokad timma längre än 48-timmarsbokningar2 SEK
Försenad återlämning (i händelse av att förseningen orsakar problem för nästkommande hyrestagare) 500 SEK + eventuellt tillkomna avgifter för efterkommande hyrestagare i val av annat transportmedel
Administrationsavgift200 SEK
Parkeringsböter/FortkörningsböterBotens belopp + administrationsavgift samt eventuell påminnelseavgift
Återlämna bil utan att koppla på laddkabel1 000 SEK
Ej aktiverad laddning vid återlämnande av bil1 000 SEK 
Poolbil ej uppställd på sin plats (felparkerad inom 100m från dedikerad bilpoolsplats). 1 500 SEK
Poolbil ej uppställd på sin plats (felparkerad mer än 100m från dedikerad bilpoolsplats). upp till 6 000 SEK
Kraftigt nedsmutsad bil (Rekond) 2 500 SEK
Djur i bil (päls) 1 500 SEK
Rökning i bil2 000 SEK
Borttappad bilnyckelupp till 7 500 SEK
Olåst bil / neddragna fönster1 000 SEK + eventuell skada/stöld
Förlust av laddkabel6 000 SEK
Ljus/elektronik påslaget som kräver utkörning av personal1 000 SEK
Påminnelseavgift 60 SEK
Fakturaavgift95 SEK
Punktering till följd av oaktsamhet 500 SEK + reparationskostnad
Parkering Administrationsavgift29 SEK

Exempel på icke acceptabla skador

 • Bucklor som skapat skada på lack
 • Bucklor större än 20 mm i diameter
 • Oaktsamhet vid tvätt som leder till repad lack
 • Alla typer av skador på bil
 • Skrapade fälgar
skade-bild-30 skade-bild-31 skade-bild-32

Acceptabla skador

 • Små bucklor mindre än 20mm i diameter som ej skadat lack.
skade-bild-1 skade-bild-2

Icke acceptabla skador

 • Poleringsskador
 • Kraftiga tvättrepor
 • Stenskott i framruta större än 2mm
 • Egen lackstiftslagning eller spraylagning
skade-bild-5 skade-bild-6

Exempel på icke acceptabla skador

Skador som kräver ersättning av komponenter, exempelvis sprickor, repor, lacksläpp, deformation, avsaknande av komponent/del

skade-bild-33 skade-bild-34 skade-bild-35

Exempel på icke acceptabla skador på interiör

 • Kraftigt nedsmutsad inredning
 • Hål, sprickor, generellt skador interiört av olika slag
 • Saknande inredningsdetaljer
 • Röklukt
 • Djurhår
skade-bild-45 skade-bild-46 skade-bild-47

Kundservice

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se

© Copyright 2022 OurGreenCar Sweden AB - Integritetspolicy